Afdrukken

PRIVACYVERKLARING Wandelclub De Kwartels Groot-Assenede vzw

1- Algemeen

Wandelclub De Kwartels vzw hecht veel belang aan de privacy en bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we klare wijn schenken over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, eventueel foto's en filmpjes en de waarborg voor je privacy.

Wandelclub De Kwartels vzw houdt zich in alle gevallen aan de EU-regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR)

Zo zullen wij in ieder geval:

Als Wandelclub De Kwartels vzw zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Indien je hierover vragen hebt kan je contact opnemen met:
Wandelclub De Kwartels vzw
Zelzatestaat 8 te 9960 Assenede
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2- Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

Je persoonsgegevens worden door Wandelclub De Kwartels vzw verwerkt voor volgende zaken:

3- Welke gegevens verwerken we ?

We kunnen volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan en verwerken:

4- Wie verwerkt de gegevens ?

De gegevens worden verwerkt door de bestuursleden van Wandelclub De Kwartels vzw, inzonderheid door de secretaris en NIET door externe organisaties.

5- Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen doorgeven indien noodzakelijk voor het uitvoeren van sommige doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wandelfederatie (Wandelsport Vlaanderen) voor verzorging lidmaatschap en doorgeven aan verzekeringen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers dan die waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten en uiteraard de nodige afspraken hebben om de beveiliging van je gegevens te waarborgen.

Verder zullen wij je gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is, zoals bv. bij een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Ook kunnen we je gegevens doorgeven aan derden indien je ons hiervoor toestemming geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

6- Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7- Bewaartermijn

Wandelclub De Kwartels vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze werden doorgegeven, tenzij de wet anders bepaalt. Wandelclub De Kwartels vzw verbindt er zich toe de gegevens niet langer bij te houden dan 3 jaar bij het beëindigen van het lidmaatschap.

8- Beveiliging van de gegevens

Volgende technische en organisatorische maatregelen werden genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

9- Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassen of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermelde adres kun je ons hiervoor contacteren.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10- Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens kan je direct contact met ons opnemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Tel: 02 274 48 00

11- Wijziging privacyverklaring

Wandelclub De Kwartels vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 21/01/2020.

Wandelclub De Kwartels Groot-Assenede vzw
Zelzatestaat 8 te 9960 Assenede
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Web: https://dekwartels.be